Aktualności

Najważniejsze wydarzenia w naszej firmie
sobota 02-lip-22 23:28:56

Zawarcie znaczacej umowy na dostawę urządzeń, oprogramowania oraz usług wsparcia technicznego przez Fintech S.A.

data_center_1.jpg

Wartość Umowy wynosi 1.721.538,50 EUR

Zarząd FINTECH S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), niniejszym informuje o złożeniu w dniu 30 czerwca 2022 r. oraz przyjęciu przez spółkę pod firmą Flowberg IT sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, kompleksowej oferty na dostawę platformy składowania danych opartą o zestaw macierzy Huawei OceanStor ("Umowa").
 
Przedmiotem Umowy jest dostarczenie ściśle określonych urządzeń, oprogramowania oraz świadczenie usług wsparcia technicznego na rzecz kontrahenta.
 
Wartość Umowy wynosi 1.721.538,50 EUR (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem euro 50/100) brutto .